રવિવાર ની ભક્તિસભા ની વ્યવસ્થા માટે આ લીંક ક્લિક કરો


CNI MANINAGAR Sunday Evening  Online Church Service, By CNI Gujarat Diocese Bishop Silvans Christian

Today, Sunday 6th of September 2020 at 5:30 P.M .

સી.એન.આઇ.મણિનગર ની ખાસ સ્થાનિક મંડળી ની રવિવારની સાંજ ની ઓનલાઈન ભક્તિસભા   આજે રવિવારે સાંજે ૫:૩૦ થી ૭:૦૦ કલાકે ગીતો અને ત્યાર બાદ ભક્તિસભાના જીવંત પ્રસારણની જરૂરી લિંક. 


સી એન આઈ મણિનગર ચર્ચ - સદભાવના PDF file.

PDF file ડાઉંનલોડ કરવા માટે લિન્ક ક્લિક કરો - File Download કરીયા પછી PDF Viewer માં જુઓ

સદભાવના PDF

આપણા ખ્રિસ્તી સામાયિક PDF File સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ છે.

વર્તમાન પરિસ્તિથિ માં આપણા ખ્રિસ્તી સામાયિક પ્રિન્ટ થઇ શકયા નથી એટલે ઉપલી મેડી, ખ્રિસ્તીબંધુ, બાલવાડી અને ગુજરાતી ક્રિશ્ચિયનસ મેંગેઝિન ના જૂન માસ ના અંક PDF file સ્વરૂપે ટ્રાંકટ સોસાયટી અને ગુજરાતી ક્રિશ્ચિયનસ તરફથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. જેથી આપને વાંચવા માં સરળતા રહે.

PDF file ડાઉંનલોડ કરવા માટે લિન્ક ક્લિક કરો - File Download કરીયા પછી PDF Viewer માં જુઓ

સંદેશ: